Kontrola a revize plynových spotřebičů!!!

Kontrola a revize plynových spotřebičů!!!

Vážení nájemníci,

dovolujeme si Vás opět a důrazně informovat o problematice pravidelné kontroly a revizi plynových zařízení.

Ustanovení zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 62 odst. 2 písm. f). Toto ustanovení ukládá zákazníkovi (tj. subjektu, který je smluvně vázán s dodavatelem plynu a má odběrné místo s plynoměrem) následující povinnost:

,,udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto závadu bez zbytečného odkladu odstranit.“

V případě, že nebude fyzická osoba - občan schopna doložit naplnění podmínek podle § 62 odst. 2 písm. f), tj. udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, může v případě nějaké mimořádné události, např. otravy spalinami, provoz plynového zařízení naplňovat znaky obecného ohrožení, za které nese odpovědnost fyzická osoba - občan.

Povinnosti s ohledem na provoz plynového zařízení

Podle předpisu TPG 704 01:2013 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, platí následující ustanovení:

za užívání plynového spotřebiče odpovídá vlastník spotřebiče (SOBYT Vidnava), pokud se této odpovědnosti nezprostí jejím prokazatelným přenesením na uživatele (nájemník) např. smlouvou o pronájmu nebo předáním do osobního užívání, což je případ nájemníků v městských bytech Vidnava.

Pravidelnou kontrolu pro SOBYT Vidnava provádí p. Zdeněk Šťastný (po nahlášení v kanceláři SOBYTU Vidnava), nicméně můžete si zvolit jiný servis anebo servisní firmu.

Neberte tak tuto skutečnost na lehkou váhu a nehte si pravidelně zkontrolovat Vaše zařízení!

Pozn.: V lednu 2020 každý nájemník, který užívá plynový spotřebič, obdrží formulář k vyplnění.

Děkujeme za přečtení a za pochopení.

Bc. Radim Janyš, vedoucí SOBYTU Vidnava