Bezpečnostní pokyny pro užívání plynových spotřebičů

Bezpečnostní pokyny pro užívání plynových spotřebičů

Vážení nájemníci,

dovolte mi, abych Vás seznámil s problematikou týkající se užívání plynových spotřebičů v městských bytech. Abychom předešli případným nehodám, škodám na zdraví a majetku, je nezbytné věnovat plynovým spotřebičům a celému plynovému zařízení v objektu stejnou péči jako všem zařízením, které přispívají ke komfortu bydlení.

  • Je nutno dodržovat pokyny pro obsluhu a především údržbu spotřebičů!

  • Je nutno dbát na to, aby plynové spotřebiče byly pravidelně a řádně kontrolovány a udržovány!

  • Prostor, ve kterém je plynový spotřebič používán, je vždy nutno řádně větrat!

  • Plynový spotřebič se užívá pouze k tomu účelu, ke kterému je určen!

  • Je nutno dbát na to, aby kontrolu a revizi prováděly pouze ty osoby, které k tomu mají  oprávnění, ne nájemník bytu!

Na co je dále nutno dbát při používání plynových spotřebičů:

  • Dbát na řádné větrání místnosti při používání spotřebičů bez odtahu spalin

  • Vždy dodržovat návod na obsluhu a údržbu plynového spotřebiče, který dodává jeho výrobce

  • Provádět občasnou vizuální kontrolu hořáků plynových spotřebičů

  • Kontrolovat potrubní rozvody plynu v domě, v bytě, hlavně u spojů závitových

  • U venkovních rozvodů neumožnit v blízkosti plynovodu v zemi vyrůstat stromy nebo stavbu zařízení nad plynovodem

Pravidelná kontrola každého zařízení musí proběhnout jednou ročně!!!

Pravidelnou kontrolu pro SOBYT Vidnava provádí p. Zdeněk Šťastný (po nahlášení v kanceláři SOBYTU Vidnava!), nicméně můžete si zvolit jiný servis anebo servisní firmu.

Neberte tak tuto skutečnost na lehkou váhu a nechte si pravidelně zkontrolovat Vaše zařízení!

S pozdravem

Ivan Ruský, vedoucí SOBYTU Vidnava